• Domů
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1   Úvodní ustanovení

1.1  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky) upravují veškeré smluvní vztahy vznikající mezi společností Executive Job s.r.o., se sídlem Pernerova 676/51, 186 00, Praha- Karlín, IČ: 05127793, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258719 (dále jen Executive Job) jako provozovatelem online platformy www.executivejob.cz (dále jen Platforma) a uživateli Platformy (společně dále jen Uživatelé, každý jednotlivě Uživatel) v souvislosti s užíváním Platformy a Doplňkových služeb (jak je tento pojem vymezen níže) poskytovaných společností Executive Job v rámci Platformy, včetně práv a povinností společnosti Executive Job a Uživatelů. Uživatelé se zavazují seznámit s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek vždy před registrací či následným přihlášením do Platformy a před jakoukoliv objednávkou Doplňkových služeb.

2   Platforma a Uživatelé

2.1  Platforma představuje virtuální prostor pro setkávání manažerských nabídek inzerujících podnikajících fyzických osob či právnických osob a manažerských profilů kandidátů. Prostřednictvím Platformy mohou Uživatelé dále využívat doplňkové služby poskytované společností Executive Job (společně dále jen Doplňkové služby). Společnost Executive Job je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Platformy či jakékoliv její části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv Doplňkových služeb či jejich částí. 

2.2  Uživateli Platformy jsou (i) kandidáti (společně dále jen Kandidáti, každý jednotlivě Kandidát), hledající volnou manažerskou pozici, prezentující se prostřednictvím profilu vytvořeného v rámci Platformy (dále jen Profil) a/nebo využívající Doplňkové služby poskytované společností Executive Job v rámci Platformy; (ii) podnikající fyzické osoby či právnické osoby nabízející prostřednictvím Platformy volné manažerské pozice (dále jen Pozice),  hledající prostřednictvím Platformy vhodné kandidáty na manažerské pozice bez vložení konkrétní Pozice do Platformy a/nebo využívající Doplňkové služby poskytované společností Executive Job v rámci Platformy (dále jen Obchodní Partneři, každý jednotlivě Obchodní Partner); a (iii) další uživatelé využívající Doplňkové služby poskytované společností Executive Job v rámci Platformy.

2.3  Uživatelé jako spotřebitelé musí být plně svéprávné fyzické osoby starší 18 let. 

2.4  Obchodní Partneři musí být řádně existující právnické osoby či podnikající fyzické osoby plně oprávněné podnikat v souladu s příslušnými právními předpisy vztahujícími se na jejich podnikání, které nejsou v úpadku nebo kterým nehrozí úpadek.  

2.5  Uživatelé berou na vědomí, že činnost společnosti Executive Job v rámci Platformy není činností agentury práce či zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Případná pracovní smlouva či jiná dohoda týkající se nabízené Pozice tak bude vždy uzavřena mezi Kandidátem a Obchodním Partnerem, či klientem Obchodního Partnera, nikoliv společností Executive Job.

3   Vznikl smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Executive Job

3.1  Smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Executive Job ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek vzniká (i) řádnou registrací Uživatele do Platformy prostřednictvím registračního formuláře Platformy; nebo (ii) potvrzením objednávky Doplňkových služeb či zahájením poskytování Doplňkových služeb (dle toho, která z událostí nastane dříve) společností Executive Job Uživateli prostřednictvím Platformy na základě objednávky Uživatele bez registrace Uživatele. Svou registrací či využitím Doplňkových služeb Uživatel potvrzuje souhlas s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně aktuálního znění Ceníku Platformy (jak je tento pojem vymezen níže). 

3.2  Uživatelé se zavazují poskytnout v rámci své registrace do Platformy přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoliv Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže).

3.3  Svou registrací či objednávkou Doplňkových služeb Uživatel jako spotřebitel dále výslovně souhlasí a žádá společnost Executive Job, aby započala s plněním svých povinností vůči Uživateli dle těchto Všeobecných obchodních podmínek již ve lhůtě určené platnými právními předpisy pro odstoupení Uživatele jako spotřebitele od smluvního vztahu se společností Executive Job. Uživatel tím získává možnost ihned využívat funkcionalit Platformy a/nebo Doplňkových služeb. Uživatel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít dopad na možnost odstoupení od smlouvy během 14 dní od vzniku smluvního vztahu Uživatele a společnosti Executive Job.

3.4  Společnost Executive Job si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatelů a rovněž registrace, které dle uvážení společnosti Executive Job porušující právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či společnosti Executive Job. V takovém případě nedojde k řádné registraci Uživatele ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Společnost Executive Job je oprávněna kdykoliv v budoucnu odmítnout registraci Uživatele, který poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

3.5 Společnost Executive Job je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživatelích, Profilech a Pozicích pro evidenční účely po nezbytně nutnou dobu i potom, co došlo k odmítnutí registrace, zrušení registrace či skončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Executive Job.   

4   Registrace a Profil Kandidáta

4.1  Profil Kandidáta vzniká na základě řádné registrace Kandidáta do Platformy. Registrace Kandidáta do Platformy je bezplatná. 

4.2 Pro řádnou registraci do Platformy musí Kandidát splnit požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek a rovněž následující registrační kritéria Platformy: (i) mít předešlou zkušenost s vedením pracovního týmu alespoň 2 lidí; a (ii) mít předešlé platové ohodnocení alespoň 60.000 Kč (hrubého) měsíčně a/nebo mít předešlou zkušenost z vedoucí pozice (tj. zkušenost s vedením lidí) v délce alespoň 5 let (dále jen Registrační kritéria Platformy). Současně musí Kandidát v rámci své registrace vložit do Platformy údaje odpovídající profesnímu životopisu Kandidáta (informace budou uvedeny v rámci Profilu Kandidáta) nebo odkaz (WWW link) na Kandidátův profil na profesní platformě www.linkedin.com (odkaz na Kandidátův profil na LinkedIn poté bude uveden v rámci Profilu Kandidáta, který při registraci nevložil do Platformy svůj profesní životopis).

4.3 Nesplní-li Kandidát dle uvážení společnosti Executive Job Registrační kritéria Platformy, bude na tuto skutečnost upozorněn společností Executive Job. Registrace Kandidáta nebude v takovém případě dokončena. Opětovná registrace Kandidáta bude možná až po 6 měsících od poslední neúspěšné registrace. Nerozhodne-li společnost Executive Job dle vlastního uvážení odlišně, takovýto Uživatel je i nadále oprávněn využívat Doplňkové služby za splnění podmínek pro jejich poskytnutí ze strany společnosti Executive Job.  

4.4  Řádně registrovaný Kandidát si může v rámci Platformy volit mezi (i) neviditelným režimem, kdy Profil Kandidáta zůstává v rámci Platformy neviditelný (tj. informace o Kandidátovi se nezobrazí dalším Uživatelům), avšak Kandidát může procházet a reagovat na volné Pozice v rámci Platformy (údaje o Kandidátovi se pak zobrazí pouze Obchodnímu Partnerovi, na jehož Pozici Kandidát reaguje), nebo (ii) prezentací Kandidáta prostřednictvím Profilu, který je v rámci Platformy viditelný pro Obchodní Partnery hledající prostřednictvím Platformy vhodné kandidáty na volné manažerské pozice v rámci databáze Kandidátů.

4.5   Kandidát může údaje uvedené v Profilu kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně celý Profil zrušit na základě žádosti zaslané společnosti Executive Job v písemné formě, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím komunikačních nástrojů Platformy (jsou-li dostupné).  Zrušením Profilu Kandidáta dochází k ukončení smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job. Zrušení Profilu Kandidáta nemá vliv na užívání Doplňkových služeb, jejichž poskytování ze strany společnosti Executive Job bylo zahájeno před zrušením Profilu Kandidáta a jejichž poskytování je nezávislé na existenci Profilu Kandidáta. 

4.6  Kandidát se zavazuje uvádět v rámci registrace a následně v rámci Profilu pouze přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoliv Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže) a včetně údajů tvořících Registrační kritéria Platformy. V případě porušení tohoto závazku ze strany Kandidáta je společnost Executive Job oprávněna dočasně či trvale Profil Kandidáta deaktivovat či registraci Kandidáta zcela zrušit. Bod 3.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek se v takovém případě uplatní přiměřeně.  Kandidát bere na vědomí, že Obchodní Partner je oprávněn upozornit společnosti Executive Job na Kandidáty, kteří v rámci Profilu či komunikace s Obchodním Partnerem uvedou nepřesně, neúplné či nepravdivé údaje. 

4.7 Nepřihlásí-li se Kandidát, který zvolí viditelný režim Profilu dle bodu 4.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, do Platformy po dobu 3 měsíců od své registrace či posledního přihlášení do Platformy, vyhrazuje si společnost Executive Job právo Profil takového Kandidáta převést do neviditelného režimu Profilu dle bodu 4.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Po svém novém přihlášení do Platformy bude Kandidát oprávněn svůj Profil opět upravit na viditelný režim. 

4.8 Svou registrací Kandidát souhlasí se sdílením informací obsažených v Profilu Kandidáta s Obchodními Partnery za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Kandidát však bere na vědomí, že Obchodní Partneři získají možnost zobrazení detailů Profilu Kandidáta, který bude reagovat na příslušnou volnou Pozici či který se nachází v databázi Profilů Kandidátů, pouze za předpokladu úhrady příslušných Kreditů Platformy Obchodním Partnerem. Společnost Executive Job tak nemůže garantovat úspěšné propojení Kandidáta, který reaguje na volnou Pozici Obchodního Partnera, s tímto Obchodním Partnerem. 

4.9 Řádnou registrací získává Kandidát slevu 10% na cenu Doplňkových služeb dle platného Ceníku Platformy (jak je tento pojem vymezen níže).

5   Vkládání Pozice do Platformy a užívání Platformy Obchodním Partnerem

5.1  Obchodní Partner se registruje do Platformy prostřednictvím registračního formuláře. Registrace do Platformy je bezplatná. Pro řádnou registraci musí Obchodní Partner splnit požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek. Řádně registrovaný Obchodní Partner může v rámci Platformy vkládat nové Pozice, hledat prostřednictvím Platformy vhodné manažerské kandidáty vyhledáváním v databázi Profily Kandidátů (vyjma Profilů Kandidátů, kteří zvolili neviditelný režim svého Profilu dle bodu 4.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek) a/nebo využívat Doplňkových služeb poskytovaných společností Executive Job v rámci Platformy.

5.2  Vkládání Pozic do Platformy a základní vyhledávání mezi Profily Kandidátů (bez zobrazení kontaktních údajů Kandidátů) provádí Obchodní Partner bezplatně. 

5.3 Vedle standardního zobrazení Pozice Kandidátům v rámci Platformy, kdy Kandidáti vedle údajů o Pozici vidí i údaje o Obchodním Partnerovi (logo, název, kontaktní údaje Obchodního Partnera), si může Obchodní Partner zvolit utajené zobrazení Pozice, kdy Kandidáti vidí údaje o Pozici, avšak bez údajů o Obchodním Partnerovi (Kandidát nevidí logo, název ani kontaktní údaje Obchodního Partnera). Bude-li Obchodní Partner, který zvolil utajené zobrazení Pozice, kontaktovat příslušného Kandidáta, údaje o Obchodním Partnerovi budou v rozsahu poskytnutých kontaktních údajů viditelné Kandidátovi.  Obchodní Partner je kdykoli během zobrazení Pozice oprávněn změnit utajené zobrazení Pozice na zobrazení standardní (veřejné). 

5.4 Pozice jsou v rámci Platformy zobrazeny po dobu 30 kalendářních dní od jejich vložení do Platformy Obchodním Partnerem, po uplynutí této lhůty dochází k jejich automatické deaktivaci ze strany společnosti Executive Job. Po první automatické deaktivaci je Obchodní Partner oprávněn stejnou Pozici opětovně vložit do Platformy nejvýše dvakrát, vždy přitom znovu na 30 kalendářních dní od opětovného vložení Pozice do Platformy. Obchodní Partner může údaje týkající se vložené Pozice kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně Pozici deaktivovat a archivovat. Deaktivaci a archivování Pozice Obchodním Partnerem  či automatické deaktivování Pozice ze strany společnosti Executive Job nemá vliv na trvání smluvního vztahu Obchodního Partnera a společnosti Executive Job. 

5.5  Obchodní Partner se zavazuje uvádět v rámci Pozice pouze přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoli Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže). Společnost Executive Job si vyhrazuje právo Pozici, která by dle uvážení společnosti Executive Job neodpovídala registračním kritériím Kandidátů, tak jak jsou vymezena výše, deaktivovat, a to i bez souhlasu Obchodního Partnera, nebo příslušnou Pozici přiměřeně upravit, přičemž v případě úpravy Pozice bude o takovéto úpravě společnost Executive Job Obchodního Partnera bez zbytečného odkladu informovat a umožnit mu provedené úpravy akceptovat či Pozici deaktivovat. Informační povinnost se nevztahuje na stylistické úpravy Pozice ze strany společnosti Executive Job dle bodu 9.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, které je společnost Executive Job oprávněna provádět i bez souhlasu Obchodního Partnera. 

5.6 Zobrazování detailů Profilů Kandidátů, kteří reagují na Pozici vloženou Obchodním Partnerem do Platformy, a zobrazování detailů Profilů Kandidátů, kteří zaujali Obchodního Partnera v rámci hledání vhodného kandidáta v rámci databáze Kandidátů, je zpoplatněno v souladu s Ceníkem Platformy (jak je tento pojem vymezen níže) a bude Obchodním Partnerem hrazeno prostřednictvím zakoupených kreditů Platformy (dále jen Kredity Platformy). Obchodní Partner bere na vědomí, že v případě, kdy Kandidát nevložil do Platformy svůj profesní životopis, zobrazí se Obchodnímu partnerovi v rámci Profilu Kandidáta místo informací z profesního životopisu Kandidáta, odkaz na Kandidátův profil na Platformě LinkedIn.

5.7 Není-li stanoveno společností Executive Job jinak v Ceníku Platformy či v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, provede-li Obchodní Partner v souvislosti s jednou Pozicí úhradu čtyř (4) Kreditů Platformy pro zobrazení Profilů Kandidátů, kteří reagovali na tuto Pozici, zobrazí se Obchodnímu Partnerovi detaily Profilů všech zbývajících Kandidátů, kteří reagovali na tuto Pozici, a rovněž detaily Profilů všech Kandidátů, kteří na tuto Pozici budou reagovat v budoucnu.  

5.8 Profily Kandidátů, za jejichž zobrazení byly Obchodním Partnerem uhrazeny příslušné Kredity Platformy, zůstávají Obchodnímu Partnerovi zobrazeny v rámci Platformy (tj. v rámci databáze Kandidátů a v rámci případných reakcí Kandidátů na jiné Pozice Obchodního Partnera) po dobu 3 měsíců od provedení úhrady za zobrazení, nedojde-li dříve ke zrušení Profilu Kandidátem či společností Executive Job v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

5.9 Bude-li Profil Kandidáta, za jehož zobrazení Obchodní Partner uhradil příslušné Kredity Platformy, obsahovat nepřesné neúplné či nepravdivé informace o Kandidátovi, je Obchodní Partner oprávněn vznést stížnost na tuto skutečnost společnost Executive Job prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím funkce Nahlásit Profil v rámci Platformy. Bude-li stížnost posouzena společností Executive Job jako opodstatněná, budou příslušné Kredity Platformy využité Obchodním Partnerem na zobrazení Profilu tohoto Kandidáta Obchodnímu Partnerovi vráceny. 

6   Interakce mezi Kandidáty a Obchodními Partnery v rámci Platformy

6.1  Uživatelé se zavazují v rámci vzájemné interakce v rámci Platformy uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje a vést komunikaci a jednat eticky, v rámci pravidel slušnosti a se vzájemnou úctou.  

6.2  Veškerá porušení závazku uvedeného v předešlém bodě těchto Všeobecných obchodních podmínek mohou Uživatelé sdělovat společnosti Executive Job prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím komunikačních nástrojů Platformy (jsou-li dostupné). Společnost Executive Job se zavazuje prošetřit každý podnět bez zbytečného odkladu a informovat Uživatele, který vznesl podnět o výsledku šetření a opatřeních podniknutých společností Executive Job v souvislosti s podnětem.

6.3  Obchodní Partner prohlašuje, že osoby jednající v rámci Platformy jménem Obchodního partnera jsou oprávněny v tomto rozsahu jednat za Obchodního Partnera a Obchodní Partner je jejich jednáním řádně vázán.

7 Doplňkové služby

7.1   Doplňkové služby představují služby poskytované společností Executive Job Uživatelům Platformy. Doplňkové služby mohou být zpoplatněny v souladu s Ceníkem Platformy (jak je tento pojem vymezen níže). Není-li stanoveno společností Executive Job jinak v Ceníku Platformy či v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, úhrada ceny za Doplňkové služby dle Ceníku Platformy je realizována Uživateli prostřednictvím zakoupených Kreditů Platformy či přímou úhradou dle bodu 8.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

7.2 Uživatel může volit požadované Doplňkové služby z jejich aktuálního seznamu, jenž je uveden v Ceníku Platformy či v jinak v rámci Platformy.  

7.3 Objednávka Doplňkových služeb je učiněna Uživatelem vůči společnosti Executive Job prostřednictvím komunikačních/objednávkových nástrojů Platformy (jsou-li dostupné), e-mailem či telefonicky. Objednávka zaslaná společnosti Executive Job prostřednictvím nástrojů Platformy či e-mailem se stává závaznou jejím obdržením společností Executive Job, objednávka učiněná telefonicky se stává závaznou jejích potvrzením ze strany společnosti Executive Job. 

7.4 Společnost Executive je oprávněna odmítnout objednávku do 5 pracovních dnů od jejího obdržení, a to i bez uvedení důvodu. 

7.5 Smluvní vztah týkající se Doplňkové služby mezi Uživatelem a společností Executive Job vzniká potvrzením objednávky Doplňkové služby či zahájením poskytování Doplňkové služby (dle toho, která z událostí nastane dříve) společností Executive Job Uživateli. 

7.6 Společnost Executive Job může požadovat úhradu ceny za Doplňkové služby Uživatelem před zahájením poskytování Doplňkové služby. Nestanoví-li společnost Executive Job jinak, úhrada ceny za Doplňkové služby bude probíhat v souladu s bodem 8.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.7 Ceník Platformy může stanovit slevu z ceny Doplňkových služeb pro řádně registrované Uživatele Platformy.   

8. Ceník Platformy 

8.1  Aktuální znění ceníku Kreditů Platformy a Doplňkových služeb (dále jen Ceník Platformy) je dostupné Uživatelům v rámci Platformy. Společnost Executive Job je oprávněna měnit Ceník Platformy v souladu s bodem 15.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Registrací do Platformy, následným přihlašováním do Platformy, či objednáním Doplňkových služeb v rámci Platformy Uživatelé potvrzují, že se seznámili s aktuálním zněním Ceníku Platformy. 

8.2   Platby za Kredity Platformy a za Doplňkové služby budou hrazeny Uživateli na základě řádných daňových dokladů vystavených společností Executive Job Uživatelům prostřednictvím Platformy se splatností 14 dní ode dne vystavení příslušného daňového dokladu, a to (i) bankovním převodem na účet společnosti  Executive Job, nebo (ii) prostřednictvím platební brány GoPay v rámci Platformy. Platba bude považována za uhrazenou jejím přičtením na účet společnosti Executive Job.

8.3  Veškeré zpětné platby ze strany společnosti Executive Job Uživatelům budou probíhat dle platební metody zvolené Uživatelem k provedení platby dle předešlého bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8.4  Za účelem zajištění bezpečnosti při platbě platebními kartami bude společnost Executive Job využívat pouze platební bránu využívající bezpečné šifrování a další bezpečnostní prvky podle standardizovaných best practices. Je-li platba realizována prostřednictvím platební brány, kterou poskytuje třetí strana, společnost Executive Job negarantuje funkčnost ani bezchybnost takové platební brány a negarantuje řádné provedení platby. 

8.5  V případě neuhrazení ceny za Kredity Platformy v souladu s vystaveným daňovým dokladem si společnost Executive Job vyhrazuje právo zablokovat účet Obchodního Partnera v rámci Platformy. Blokací profilu však nedochází k zániku smluvního vztahu mezi Obchodním Partnerem a společností Executive Job.

8.6 V případě neuhrazení ceny za Doplňkové služby v souladu s vystaveným daňovým dokladem si společnost Executive Job vyhrazuje právo neposkytnout příslušnou Doplňkovou služby příslušnému Uživateli. 

9   Obsah Platformy a práva duševního vlastnictví

9.1  Uživatel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění a licencí k užití veškerých autorských děl a dalších výtvorů duševního vlastnictví obsažených v materiálech či tvořící materiály, které Uživatel poskytne společnosti Executive Job pro účely užití v rámci Platformy, včetně, nikoliv však výlučně, profesních životopisů, znění pracovních příležitostí, fotografií, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam (dále jen Materiály Uživatele).  Je-li či ukáže-li se prohlášení Uživatele v tomto bodě Všeobecných obchodních podmínek nepravdivým či nepřesným, zavazuje se Uživatel nahradit společnosti Executive Job veškeré škody vzniklé společnosti Executive Job v důsledku nepravdivého či nepřesného prohlášení Uživatele, včetně škod v důsledku nároků třetích stran ve vztahu k Materiálům Uživatele.

9.2  Poskytnutím Materiálů Uživatele společnosti Executive Job uděluje Uživatel společnosti Executive Job oprávnění a licenci k užití Materiálů Uživatele v rámci Platformy k účelu vymezeném v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to po dobu trvání smluvní vztahu mezi Uživatelem a společností Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a po dobu uchování příslušných kopií informací pro evidenční účely dle bodu 3.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.3  Společnost Executive Job neodpovídá za porušení autorských práv a práv duševního vlastnictví k Materiálům Uživatele ze strany Uživatele ani za porušení v důsledku zveřejnění či použití Materiálů Uživatele společností Executive Job v rámci Platformy.

9.4  Společnost Executive Job si vyhrazuje právo na stylistické úpravy Materiálů Uživatele, a to i bez souhlasu Uživatele.

9.5   Společnost Executive Job je oprávněna odmítnout použít v rámci Platformy takové Materiály Uživatele, které jsou dle uvážení společnosti Executive Job v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo které poškozují oprávněné zájmy třetích osob či společnosti Executive Job. Dospěje-li společnost Executive Job k závěru, že je Profil či Pozice v rámci Platformy v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo že poškozuje oprávněné zájmy třetích osob či společnosti Executive Job, je oprávněna takový Profil či Pozici odstranit z Platformy bez náhrady.

9.6  Uživatel je oprávněn užívat Platformu nebo její části pouze pro osobní potřebu (v případě Kandidáta) a pro interní účely (v případě Obchodního Partnera) a v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.7  Je zakázáno předávat přístupové údaje k Platformě dalším osobám. Rovněž je zakázáno užívat Platformu a jakékoliv její části a obsah formou šíření a kopírování či dalším technickým zpracováním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Executive Job. Jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Platformy (vyjma Profilů a Pozic) ze strany Uživatele bez předchozího písemného souhlasu společnosti Executive Job jsou zakázány.

9.8  Informace obsažené v rámci Platformy může Uživatel stáhnout či uložit si pouze pro osobní potřebu (v případě Kandidáta) a pro interní účely (v případě Obchodního Partnera), přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jsou zakázány jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Executive Job. Vystupuje-li Obchodní Partner v rámci Platformy jako zprostředkovatel (např. hledá vhodného kandidáta v rámci Platformy pro svého klienta) je Obchodní Partner oprávněn použít informace obsažené v rámci Platformy pro interní účely a pro uspokojování potřeb svých klientů za předpokladu, že (i) Obchodní Partner se v rámci Platformy a v rámci komunikace s konkrétním Kandidátem vždy řádně identifikuje jako zprostředkovatel; (ii) veškeré výstupy z Platformy, které Obchodní Partner – zprostředkovatel poskytne svým klientům, budou vždy obsahovat odkaz na Platformu jako zdroj výstupu; a (iii) při předání informací klientům budou Obchodní Partner – zprostředkovatel a klienti Obchodního Partnera vždy postupovat v souladu s požadavky GDPR (jak je tento pojem vymezen níže) a příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek.  Společnost Executive Job je oprávněna stanovit pro Obchodní Partnery – zprostředkovatele dodatečné podmínky užívání Platformy za účelem ochrany Kandidátů a zabezpečení nerušeného fungování Platformy, a to v rámci Všeobecných obchodních podmínek, jejich zveřejnění v rámci Platformy či jejich oznámením Obchodnímu partnerovi – zprostředkovateli e-mailem. Obchodní Partner svou registrací do Platformy s tímto výslovně souhlasí.   

9.9  Obchodní Partner se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládají příslušné právní předpisy, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), ve vztahu k osobním údajům Kandidátům, které mu Kandidáti poskytnout v rámci Platformy. Obchodní Partner prohlašuje, že ve vztahu k osobním údajům Kandidátů, které mu Kandidáti poskytnou v rámci Platformy, má postavení správce, který samostatně rozhoduje o účelech a způsobu zpracování osobních údajů. V případě porušení této povinnosti se Obchodní Partner zavazuje nahradit společnosti Executive Job veškeré škody vzniklé společnosti Executive Job v důsledku porušení povinnosti Obchodního Partnera, včetně škod vzniklých v důsledku uplatněných nároků Kandidátů.

9.10  Uživatelé berou na vědomí, že Platforma představuje chráněné duševní vlastnictví společnosti Executive Job.

10   Záruka a omezení odpovědnosti společnosti Executive Job

10.1  Společnost Executive Job neodpovídá za obsahovou část zveřejněných Pozic, za jejich jazykovou správnost a ani za jejich přesnost. Společnost Executive Job dále neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů poskytnutých Kandidáty v rámci Profilu.

10.2  Společnost Executive Job neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Obchodnímu Partnerovi v důsledku užití informací poskytnutých Kandidáty, ať již v rámci Profilu či jinak, a ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Kandidátovi v důsledku užití informací poskytnutých Obchodními Partnery, ať již v rámci Pozice či jinak. 

10.3  Společnost Executive Job neodpovídá Uživatelům za správnost a úplnost informací umístěných v rámci Platformy Uživateli a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací k příslušnému účelu.

10.4   Společnost Executive Job negarantuje Kandidátovi nalezení vhodné manažerské pozice a ani uzavření pracovního poměru týkajícího se příslušné manažerské pozice. Společnost Executive Job negarantuje Obchodnímu Partnerovi nalezení vhodného kandidáta na obsazení nabízené manažerské pozice, uzavření pracovní smlouvy s Kandidátem a ani jeho setrvání v pracovním poměru, je-li pracovní smlouva s Kandidátem uzavřena.

10.5  S ohledem na charakter a povahu služeb v online prostředí společnost Executive Job neposkytuje Uživatelům jakoukoliv záruku týkající se:

(a) trvalé a nepřerušené dostupnosti Platformy 24 hodin denně po 7 dní v týdnu;

(b) plné funkčnosti Platformy po celou dobu jejího užívání Uživateli; a

(c) bezchybnosti Platformy a jednotlivých jejích funkcionalit.

10.6  Odpovědnost společnosti Executive Job za škodu způsobenou Obchodnímu Partnerovi porušením povinností společnosti Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (včetně škody způsobené technickým a softwarovým zařízením Platformy a včetně ztráty či poškození Materiálů Uživatele) je omezena na částku uhrazenou Obchodním Partnerem společnosti Executive Job v daném kalendářním roce, ve kterém došlo ke škodě. Společnost Executive Job není povinna nahradit Obchodnímu Partnerovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době vstoupení do smluvního vztahu dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tímto dochází k smluvnímu omezení rozsahu náhrady škody ve smyslu ustanovení § 2952 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník).

10.7  Odpovědnost společnosti Executive Job za škodu způsobenou Kandidátovi porušením povinností společnosti Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.8  Aby mohli Uživatelé využívat funkcionalit a služeb Platformy, včetně Doplňkových služeb, v plném rozsahu, musí Uživatelé používat technologie (prohlížeče), resp. musí umožnit použití takových technologií na svých zařízeních (např. aktivovat Java Skript, cookies), které jsou společností Executive Job v rámci Platformy uvedeny jako doporučené či požadované. Užívá-li Uživatel starší, málo rozšířené technologie či nedoporučené technologie, může se stát, že bude moci využívat Platformu pouze v omezeném rozsahu.

11   Ochrana osobních údajů Uživatelů

11.1  Přehled hlavních aspektů souvisejících s ochranou osobních údajů Uživatelů, včetně informací, jak jsou osobní údaje Uživatelů společností Executive Job zpracovávány, jak jsou používány, jak jsou chráněny a rovněž jaká jsou práva Uživatelů vyplývající příslušných právních předpisů, zejména pak z GDPR, je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Executive Job, které jsou dostupné v rámci Platformy.

12   Zákaznická podpora společnosti Executive Job

12.1  Uživatelé mohou komunikovat veškeré podněty, připomínky či reklamace týkající se funkcionalit Platformy společnosti Executive Job prostřednictvím e-mailu, telefonu či či prostřednictvím komunikačních nástrojů Platformy (např. chatu v rámci Platformy).

12.2  V návaznosti na zvolený způsob komunikace budou reklamace Uživatelů týkající se funkcionalit Platformy řešeny společností Executive Job bez zbytečného odkladu.

12.3  Komunikace prostřednictvím telefonu či chatu je Uživatelům k dispozici v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00. 

13   Ukončení smluvní vztahu

13.1  Není-li uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách jinak, smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Executive Job trvá na dobu neurčitou a skončí na základě vzájemné dohody nebo výpovědí kterékoliv ze stran bez nutnosti uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 kalendářních ke konci příslušného kalendářního měsíce. Výslovně se sjednává, že výpověď může být stranami učiněna i formou e-mailu. Posledním dnem výpovědní doby dojde k ukončení smluvního vztahu Uživatele a společnosti Executive Job, včetně zrušení registrace Uživatele v rámci Platformy.

13.2  Každá strana je oprávněna ukončit smluvní vztah  s druhou stranou rovněž výpovědí s účinností ke dni doručení výpovědi druhé straně v případě, že druhá strana hrubě poruší některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Výslovně se sjednává, že výpověď i výzvy dle tohoto bodu Všeobecných obchodních podmínek mohou být učiněny i formou e-mailu. Pro vyloučení pochybností se za hrubé porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Uživatele bude považováno především, nikoliv však výlučně, porušení povinností a prohlášení Uživatele dle bodů 2.3, 2.4, 4.6, 5.5, 6.1, 6.3, 8.2, 9.1, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 a 15.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Společnost Executive Job si vyhrazuje právo zamezit s využitím všech dostupných technických a právních prostředků možnosti používání Platformy Uživatelem který hrubě a/nebo opakovaně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně trvalého zákazu registrace a využívání Platformy.

13.3  Nedohodnou-li se společnost Executive Job a Obchodní Partner jinak, cena za zakoupené Kredity Platformy se při ukončení smluvního vztahu mezi společností Executive Job a Obchodním Partnerem nevrací.

13   Odstoupení Uživatele jako spotřebitele od smluvního vztahu se společností Executive Job

13.1  Kandidát je oprávněn svůj Profil kdykoliv zrušit na základě žádosti zaslané společnosti Executive Job v písemné formě, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím komunikačních nástrojů Platformy (jsou-li dostupné). Zrušením profilu Kandidáta dochází k ukončení smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job. Zrušení Profilu Kandidáta nemá vliv na užívání Doplňkových služeb, jejichž poskytování ze strany společnosti Executive Job bylo zahájeno před zrušením Profilu Kandidáta a jejichž poskytování je nezávislé na existenci Profilu Kandidáta.

13.2 Uživatel jako spotřebitel má právo odstoupit od smluvního vztahu se společností Executive Job týkajícího se poskytování Doplňkových služeb do 14 dnů od vzniku smluvního vztahu se společností Executive Job prostřednictvím níže uvedeného formuláře, za předpokladu, že během těchto 14 dnů k zahájení poskytování příslušné Doplňkové služby společností Executive Job. V takovém případě společnost Executive Job vrátí Uživateli cenu za uhrazené příslušné Doplňkové služby, a to do 14 dnů od doručení odstoupení stejnou platební metodou, kterou je Uživatel uhradil, neurčí-li Uživatel jinak. Pokud však již došlo k zahájení poskytování příslušné Doplňkové služby společností Executive Job, Kandidát není oprávněn od smluvního vztahu se společností Executive Job týkajícího se poskytování Doplňkových služeb odstoupit.   

13.2  Pro účely odstoupení může Kandidát využít následující formulář:

Executive Job s.r.o.

Pernerova 676/51

Praha Karlín

186 00 Praha 8

IČ: 05127793

V..........................dne……….2018

Oznámení o odstoupení od smluvního vztahu

Vážení,

dne ……… jsem si v rámci platformy executivejob.cz objednal(a) od společnosti Executive Job službu __________________ a potvrzením objednávky jsem vstoupil(a)  do smluvního vztahu se společností Executive Job s.r.o.

Tímto oznamuji, že od výše uvedeného smluvního vztahu odstupuji ve lhůtě 14 dní od potvrzení objednávky.

        -----(podpis u písemného odstoupení)------

   Moje jméno a příjmení

   Moje adresa

 

13.3  Odstoupení může zaslat Kandidát společnosti Executive Job doporučenou poštou do sídla společnosti Executive Job dle bodu 1.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek či formou e-mailu na adresu: info@executivejob.cz.

14 Přechodná ustanovení   

14.1 Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti aktuálního znění těchto Všeobecných obchodních podmínek provede společnost Executive Job kontrolu, že Pozice a Profily existující v Platformě ke dni nabytí účinností aktuálního znění těchto Všeobecných obchodních podmínek splňují podmínky těchto Všeobecných obchodních podmínek, zejména Registrační požadavky Platformy. Společnost Executive Job si vyhrazuje právo deaktivovat či zcela zrušit takovou Pozici či Profil, který nebude splňovat podmínky těchto Všeobecných obchodních podmínek a u kterého nebude možné dle uvážení společnosti Executive Job dosáhnout souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami ani na základě výzvy společnosti Executive Job příslušnému Uživateli a dodatečné úpravy Pozice či Profilu Uživatelem.  

14.2 Zakoupené, doposud nevyužité  Kredity (ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek ze dne 21. května 2018), které byly uhrazeny Obchodními Partnery před nabytím účinnosti aktuálního znění těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Nevyužité Kredity), budou ke dni účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek automaticky převedeny na Kredity Platformy v poměru 1:5 (jeden Nevyužitý Kredit bude odpovídat pěti Kreditům Platformy). Předešlá věta se nevztahuje na Nevyužité Kredity, které získal Obchodní Partner od společnosti Executive Job bez příslušné úhrady ze strany Obchodního Partnera (např. v rámci promoční akce).  

14.3 Kandidátům, kteří budou mít ke dni účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, zakoupený a uhrazený Členský poplatek (ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek ze dne 21. května 2018) na měsíc duben 2019, případně zakoupené a uhrazené Členské poplatky na další měsíce, bude ke dni účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek nabídnuta bezplatná účast na Karierním workshopu pořádaném společností Executive Job v hodnotě 2990,- Kč, který bude společností Executive Job organizován v termínu, který bude dále stanoven a oznámen společností Executive Job v rámci Platformy, či bezplatné užití dalších Doplňkových služeb v hodnotě odpovídající zbývající hodnotě zakoupených a uhrazených Členských poplatků Kandidáta na další měsíce. Kandidát je oprávněn odmítnout nabízenou kompenzaci dle předešlé věty oznámením zaslaným společnosti Executive Job, a to i e-mailovou formou, do 10 kalendářních dnů od zveřejnění těchto Všeobecných obchodních podmínek v rámci Platformy. V takovém případě bude Kandidátovi vrácena proporční hodnota zbývající části zakoupeného a uhrazeného Členského poplatku na měsíc duben 2019, případně hodnota zakoupených a uhrazených Členských poplatků na další měsíce, a to platební metodou v souladu s bodem 8.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Trvání smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job tím nebude dotčeno. Stejně bude postupováno, dojde-li k ukončení smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job výpovědí z důvodů neakceptace aktuálního znění těchto Všeobecných obchodních podmínek dle bodu 15.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení tohoto bodu neuplatní tam, kde Kandidát získal Členský příspěvek od společnosti Executive Job bez příslušné úhrady ze strany Kandidáta (např. v rámci promoční akce).

15 Závěrečná ustanovení

15.1  Otázky neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními Občanského zákoníku.

15.2  Uplatnění obchodních podmínek Obchodního Partnera na vztah mezi společností Executive Job a Obchodním Partnerem se tímto vylučuje.

15.3  Jakékoliv spory mezi společností Executive Job a Uživatelem vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek či v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými českými soudy.

15.4 V případě, že dojde mezi Uživatelem jako spotřebitelem a společností Executive Job ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.5  Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a údajích, které se dozví v přímé i nepřímé souvislosti se smluvním vztahem se společností Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a které nejsou veřejně dostupné a známé.

15.6  Společnost Executive Job je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky a/nebo Ceník Platformy kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Ceníku Platformy bude vždy zveřejněno v rámci Platformy, tak aby měl Uživatel možnost seznámit se s nimi. Bude-li Uživatel s aktualizovanými Všeobecnými obchodními podmínkami či aktualizovaným zněním Ceníku Platformy nesouhlasit, je oprávněn ukončit smluvní vztah se společností Executive Job výpovědí s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů doručenou společnosti Executive Job, a to i e-mailovou formou, nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich zveřejnění v rámci Platformy. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových Všeobecných obchodních podmínek či nového Ceníku Platformy.  Pokračuje-li Uživatel s užíváním Platformy i po uplynutí výše uvedených 10 kalendářních dnů, považují se tyto za akceptované Uživatelem. 

Účinnost poslední aktualizace Všeobecných obchodních podmínek: 23. srpna 2019

Přihlaste se k newsletteru

Buďte v obraze, co se děje ve světě manažerů, obsazování top manažerských pozic a připojte se k našemu newsletteru, kde se budete pravidelně dovídat tipy a novinky.