• Domů
  • Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

1. Úvod

Společnost Executive Job s.r.o., sídlem Pernerova 676/51, 186 00, Praha- Karlín, IČ: 05127793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258719 (dále jen my nebo také Executive Job), jako provozovatel on-line platformy pro setkávání manažerských nabídek inzerujících společností a manažerských profilů kandidátů www.executivejob.cz (dále jen Platforma), v pozici správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů plně respektuje ochranu Vašeho soukromí a váží si našich vzájemných vztahů. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) naleznete přehled hlavních aspektů souvisejících s ochranou osobních údajů, tak abyste mohli vždy získat dostatek informací, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak je používáme, jak je chráníme a rovněž jaká jsou Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům pramenící z příslušných právních předpisů, zejména pak z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

V souladu s příslušnými právními předpisy a GDPR jsou osobní údaje zjednodušeně veškeré údaje, které Vás identifikují jako určitou osobu nebo jsou s identifikovatelnou osobou spojeny.

Zpracováváme především Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci registrace do Platformy, jedná se o: Jméno, Přímení, Email, Telefon, Oblast managementu, Odvětví, Lokalita, Příjem, Velikost vedeného týmu a Životopis. S ohledem na skutečnost, že profesní životopis každého kandidáta se může lišit, co rozsahu osobních údajů v něm uvedených, není možné předem poskytnout úplný výčet osobních údajů, které nám budou poskytnuty. Nejčastěji se však bude jednat o jméno a příjmení, akademický titul, kontaktní údaje, zejména pak Vaši adresu, email, telefon, datum narození, státní příslušnost, fotografie, informace o Vašich akademických a profesních zkušenostech (předchozí praxe), dosaženém vzdělání, jazykové znalosti, absolvovaná školení a certifikáty či informace o osobních zájmech. Pokud se nám rozhodnete udělit referenci, můžeme Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu (nejčastěji v rozsahu jméno, příjmení, pracovní pozice a zaměstnavatel) zpracovávat zveřejněním reference v rámci Platformy a pro účely prezentace Platformy.

Dále zpracováváme určité údaje, které získáme na základě toho, že budete užívat Platformu a její jednotlivé funkcionality. Zde se bude jednat především o IP adresu a soubory cookies.

Osobní údaje v omezené míře s námi můžete sdílet v rámci interakce na sociálních sítích nejčastěji tím, že spojíte svůj účet s naším v rámci dané sociální sítě. V takovém případě můžeme zpracovávat především Vaše kontaktní údaje.

Vaše kontaktní údaje můžeme zpracovávat rovněž v případě, že nás kontaktujete i jiným on-line či off-line způsobem (zaslání emailu, předání vizitky, osobní setkání v rámci networkingových eventů).

3. Zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především za tím účelem, abychom splnili náš smluvní závazek a mohli Vám řádně poskytovat Vámi zvolené služby v rámci Platformy, včetně správy Vašeho profilu v rámci Platformy, zodpovězení Vašich dotazů k Platformě, zasílání administrativních informací týkajících se našich služeb a Platformy (např. oznámení ohledně změny podmínek) a fakturace, abychom Vám mohli poskytovat doplňkové služby, o které jste projevili zájem (např. kariérní poradenství či korekce profesních životopisů) a rovněž, abychom zajistili konstantní rozvoj kvality a především bezpečnosti Platformy a našich služeb pro Vaši maximální spokojenost. Za účelem plnění našich vzájemných smluvních závazků a poskytování Vámi zvolených služeb můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž bez Vašeho souhlasu zpracovávat za účelem splnění právních povinností, které nám ukládají příslušné právní předpisy, a v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Takovým oprávněným zájmem může být například zajištění bezpečnosti Platformy či přímý marketing (přičemž máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing). Na základě Vašeho souhlasu můžeme Vaše kontaktní údaje využít za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se námi poskytovaných služeb a newsletterů, přičemž máte právo kdykoli zdarma odmítnout zasílání takovýchto obchodních sdělení na info@executivejob.cz, případně v rámci samotného obchodního sdělení.

V omezeném rozsahu můžeme Vaše osobní údaje (nejčastěji v rozsahu jméno, příjmení, pracovní pozice a zaměstnavatel) rovněž zpracovávat za účelem zveřejnění Vaší reference na naše služby v rámci Platformy a pro účely prezentace Platformy, pokud nám takovou referenci udělíte.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci registrace do Platformy a které nám dále poskytnete pro účely vytvoření a rozvoje Vašeho profilu či pozice v rámci Platformy, zpracováváme po dobu, kdy užíváte naše služby, a trvá náš vzájemný smluvní vztah v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Executive Job s.r.o.

Z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy a rovněž z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů můžeme vybrané osobní údaje, které jsou nezbytné zejména pro doložení poskytnuté služby či pro uplatnění práv z našeho smluvního vztahu uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem či po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění našeho práva i po skončení našeho smluvního vztahu.

Obchodní sdělení jsou zasílána pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby, kdy se odhlásíte z jejich odběru. Kontaktní údaje, které získáme na základě Vašich zaslaných dotazů, kontaktu přes účty sociálních sítí či v případě, že nás kontaktujete jiným online či off-line způsobem, zpracováváme po dobu 10 let od Vašeho posledního přihlášení.

Pokud nám udělíte souhlas s užitím Vaší reference na naše služby v rámci Platformy a pro účely prezentace Platformy, budeme Vaše osobní údaje uvedené v takové referenci zpracovávat po dobu 10 let, pokud dříve Váš souhlas neodvoláte.

5. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Pečlivě dbáme o ochranu Vašich osobních údajů. Využíváme-li k zajištění vybraných činností a procesů nezbytných pro fungování Platformy externí poskytovatele služeb, kteří mohou jako zpracovatelé osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů a GDPR mít byť jen omezený přístup k Vašim osobním údajům, věnujeme enormní pozornost tomu, aby tito externí poskytovatelé služeb byli po celou dobu své činnosti pro nás schopni zajistit dostatečné technické a organizační zabezpečení Vašim osobním údajům, tak aby nedošlo k jakémukoli neoprávněnému zásahu, zneužití či zpřístupnění Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou našim externím poskytovatelům služeb zpřístupněny pouze v nezbytně nutné míře pro dosažení účelu příslušného zpracování a v souladu s požadavkem mlčenlivosti a zákazu užití osobních údajů pro jakékoli neoprávněné účely. Externími poskytovateli služeb, které můžeme v rámci Platformy využívat, jsou především osoby, které pro společnost Executive Job zajišťují funkční a technický provoz, údržbu, zabezpečení, vývoj a další rozvoj Platformy, jakož i poskytovatelé webhostingu a technologií, které Platforma využívá, a rovněž osoby, které zajišťují administrativní podporu obchodních činností společnosti Executive Job (např. poskytovatelé právních, účetních a fakturačních služeb). Naši zpracovatelé nejsou oprávněni využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoli jiné účely.

Dojde-li k interakci mezi Vámi v pozici kandidáta v rámci Platformy a příslušným obchodními partnerem, který nabízí prostřednictvím Platformy volné manažerské pozice či hledá prostřednictvím Platformy vhodné kandidáty na volné manažerské pozice bez vložení konkrétní pozice do Platformy, bude ve vztahu k Vašim osobním údajům, které obchodnímu partnerovi v rámci interakce poskytnete, správcem osobních údajů tento obchodní partner. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány takovým obchodním partnerem v souladu se zásadami ochrany osobních údajů takového obchodního partnera. Obchodní partner je přitom povinen plnit veškeré povinnosti, které mu ukládají příslušné právní předpisy, zejména pak GDPR, ve vztahu k osobním údajům, které mu poskytnete.

6. Platební služby třetích stran

Pro zpracování plateb za naše služby můžeme využívat nezávislé platební služby třetích stran. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány takovou třetí stranou v souladu se zásadami ochrany osobních údajů takové třetí strany.

7. Soubory cookies

Platforma může využívat soubory cookies, tedy drobné datové soubory uložené přímo ve Vašem zařízení, s jejichž pomocí si Platforma pamatuje úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které v rámci Platformy provedli, takže uživatelé nemusí tato zadání opakovat. V nastavení prohlížeče můžete používání cookies zakázat. V takovém případě nemusí některé části Platformy pracovat správně.

8. Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů

Ochrana osobních údajů, které nám poskytnete, je pro nás na prvním místě. V souladu s příslušnými právními předpisy přijímáme veškerá standardní technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, abychom tak předešli jakémukoli neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění Vašich osobních údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jakémukoli jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. Jakkoli s ohledem na specifika on-line odvětví není možné poskytnout 100% záruku, že v důsledku úmyslného a zlovolného prolomení našich bezpečnostních opatření nemůže dojít k zásahu třetí osoby do osobních údajů, které zpracováváme, v rámci preventivních opatření naše systémy pravidelně kontrolujeme, aktualizujeme a konstantně vylepšujeme s ohledem na aktuální stav a dostupnost zabezpečovacích technologií a standardů odvětví.

V případech stanovených příslušnými právními předpisy může být společnost Executive Job povinna poskytnout některé Vaše osobní údaje příslušným veřejné moci, zejména pak Policii ČR.

9. Respektujeme Vaše práva

Respektujeme práva, která Vám ve vztahu k Vašim osobním údajům náleží v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. Především můžete kdykoli bezplatně odvolat Vámi dobrovolně udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Můžete tak učinit prostřednictvím emailové zprávy zaslané na následující adresu: info@executivejob.cz nebo písemně oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti Executive Job uvedenou v bodu 1 těchto Zásad.

V této souvislosti je naší povinností Vás upozornit, že odvolání Vašeho souhlasu nebudeme mít vliv na zpracovávání Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění našeho smluvního vztahu, právní povinnosti či jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech, tedy v těch případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas.

Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak GDPR, máte ve vztahu k Vašim osobním údajům dále především následující práva: (i) právo požadovat přístup k osobním údajům; (ii) právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů; (iii) právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; (iv) právo požadovat přenesení osobních údajů; (v) právo požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a (vi)právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Rovněž máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Jsme Vám vždy k dispozici

Máte-li jakýkoli dotaz týkající se ochrany Vašich osobních údajů, naší Platformy nebo našich činností v rámci Platformy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na info@executivejob.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti Executive Job uvedené v bodě 1 těchto Zásad.

11. Účinnost a změny zásad

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem zveřejnění v rámci Platformy. Nestanovíme-li jinak, veškeré budoucí změny těchto Zásad nabývají účinnosti zveřejněním aktualizované verze Zásad v rámci Platformy na adresewww.executivejob.cz.

12. Pověřenec

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Holubová advokáti s.r.o., Za Poříčskou bránou 365/21, 18600, Praha 8 IČO: 24686727

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub Tel.: +420 212 242 095 Email: poverenec@holubova.cz

Přihlaste se k newsletteru

Buďte v obraze, co se děje ve světě manažerů, obsazování top manažerských pozic a připojte se k našemu newsletteru, kde se budete pravidelně dovídat tipy a novinky.