Všeobecné obchodní podmínky společnosti Executive Job s.r.o.

1   Úvodní ustanovení

1.1  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky) upravují veškeré smluvní vztahy vznikající mezi společností Executive Job s.r.o., se sídlem Košická 1551/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 05127793, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258719 (dále jen Executive Job) jako provozovatelem online platformy www.executivejob.cz (dále jen Platforma) a uživateli Platformy (společně dále jen Uživatelé, každý jednotlivě Uživatel) v souvislosti s užíváním Platformy, včetně práv a povinností společnosti Executive Job a Uživatelů.

2   Platforma a Uživatelé

2.1  Platforma představuje virtuální prostor pro setkávání manažerských nabídek inzerujících společností a manažerských profilů kandidátů.

2.2  Uživateli Platformy jsou (i) kandidáti (společně dále jen Kandidáti, každý jednotlivě Kandidát); hledající volnou manažerskou pozici a/nebo prezentující se prostřednictvím profilu vytvořeného v rámci Platformy (dále jen Profil), a (ii) společnosti nabízející prostřednictvím Platformy volné manažerské pozice (dále jen Pozice) či hledající prostřednictvím Platformy vhodné kandidáty na volné manažerské pozice bez vložení konkrétní Pozice do Platformy (dále jen Obchodní Partneři, každý jednotlivě Obchodní Partner).

2.3  Kandidáti musí být plně svéprávné fyzické osoby starší osmnáct let.

2.4  Obchodní Partneři musí být řádně existující právnické osoby či podnikající fyzické osoby plně oprávněné podnikat v souladu s právními předpisy České republiky vztahujícími se na jejich podnikání, které nejsou v úpadku nebo kterým nehrozí úpadek.

2.5  Uživatelé berou na vědomí, že činnost společnosti Executive Job v rámci Platformy není činností agentury práce či zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Případná pracovní smlouva či jiná dohoda týkající nabízené Pozice tak bude vždy uzavřena mezi Kandidátem a Obchodním Partnerem, či klientem Obchodního Partnera, nikoli společností Executive Job.

3   Registrace Uživatelů, vznikl smluvního vztahu se společností Executive Job

3.1  Smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Executive Job ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek vzniká řádnou registrací Uživatele do Platformy prostřednictvím registračního formuláře Platformy a obdržením potvrzovacího emailu Uživatelem. Svou registrací Uživatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Provede-li Uživatel registraci do Platformy, avšak neuhradí-li Členský poplatek či nedojde-li k úhradě Kreditů (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže) za užití funkcionalit Platformy ze strany Uživatele, je společnost Executive Job oprávněna Uživatele kontaktovat za účelem technické podpory s užíváním Platformy a ověření zájmu Uživatele využívat služby Platformy.

3.2  Uživatelé se zavazují poskytnout v rámci své registrace do Platformy přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoli Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže).

3.3  Svou registrací Kandidát jako spotřebitel dále výslovně souhlasí a žádá společnost Executive Job, aby započala s plněním svých povinností vůči Kandidátovi dle těchto Všeobecných obchodních podmínek již ve lhůtě určené platnými právními předpisy pro odstoupení Kandidáta jako spotřebitele od smluvního vztahu se společností Executive Job. Kandidát tím získává možnost ihned využívat funkcionalit a služeb Platformy. Kandidát bere na vědomí, že tato skutečnost může mít dopad na možnost odstoupení od smlouvy během 14 dní od vzniku smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job.

3.4  Společnost Executive Job si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní či duplicitní registrace Uživatelů a rovněž registrace, které dle uvážení společnosti Executive Job porušující právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, tyto Všeobecní obchodní podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či společnosti Executive Job. V takovém případě nedojde k řádné registraci Uživatele ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4   Profil Kandidáta

4.1  Profil Kandidáta vzniká na základě registrace Kandidáta do Platformy a první úhrady Členského příspěvku (jak je tento pojem vymezen níže) ze strany Kandidáta, nedohodnou-li se společnost a Kandidát výslovně jinak.

4.2  Kandidát si může v rámci Platformy volit mezi (i) neviditelným režimem, kdy Profil Kandidáta zůstává v rámci Platformy neviditelný, avšak Kandidát může procházet volné Pozice v rámci Platformy, nebo (ii) prezentací Kandidáta prostřednictvím Profilu, který je v rámci Platformy viditelný pro Obchodní Partnery hledající prostřednictvím Platformy vhodné kandidáty na volné manažerské pozice.

4.3   Kandidát může údaje uvedené v Profilu kdykoli měnit, upravovat a aktualizovat, případně celý profil zrušit.  Zrušení profilu Kandidáta nemá vliv na trvání smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job.

4.4  Kandidát se zavazuje uvádět v rámci Profilu pouze přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoli Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže).

5   Vkládání Pozice do Platformy a užívání Platformy Obchodním Partnerem

5.1  Řádně registrovaný Obchodní Partner může v rámci Platformy vkládat nové Pozice nebo hledat prostřednictvím Platformy vhodné kandidáty na volné pozice vyhledáváním mezi profily Kandidátů bez vložení konkrétní Pozice do Platformy.

5.2  Vkládání Pozic do Platformy a vyhledávání mezi profily Kandidátů provádí Obchodní Partner na základě úhrady příslušné výše Kreditů za danou funkcionalitu a službu dle platného Ceníku (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).

5.3  Obchodní Partner může údaje týkající se vložené Pozice kdykoli měnit, upravovat a aktualizovat, případně Pozici zcela zrušit. Zrušení Pozice nemá vliv na trvání smluvního vztahu Obchodního Partnera a společnosti Executive Job.

5.4  Obchodní Partner se zavazuje uvádět v rámci Pozice pouze přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoli Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže).

6   Interakce mezi Kandidáty a Obchodními Partnery v rámci Platformy

6.1  Uživatelé se zavazují v rámci vzájemné interakce v rámci Platformy uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje a vést komunikaci a jednat v rámci pravidel slušnosti a se vzájemnou úctou. 

6.2  Veškerá porušení závazku uvedeného v předešlém bodě těchto Všeobecných obchodních podmínek mohou Uživatelé sdělovat společnosti Executive Job prostřednictvím zákaznickému servisu. Společnost Executive Job se zavazuje prošetřit každý podnět bez zbytečného odkladu a informovat Uživatele, který vznesl podnět o výsledku šetření a opatřeních podniknutých společností Executive Job v souvislosti s podnětem.

6.3  Obchodí Partner prohlašuje, že osoby jednající v rámci Platformy jménem Obchodního partnera jsou oprávněny v tomto rozsahu jednat za Obchodního Partnera a Obchodní Partner je jejich jednáním řádně vázán.

7   Členský poplatek Kandidáta a cena za služby pro Obchodní Partnery

7.1  Za užívání Platformy se Kandidát zavazuje hradit společnosti Executive Job měsíční členský poplatek (dále jen Členský poplatek) dle platného ceníku společnosti Executive Job (dále jen Ceník).  Svou registrací Kandidát potvrzuje, že se seznámil s Ceníkem i výší měsíčního Členského poplatku. Veškeré své další náklady, které Kandidátovi mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Platformy (např. náklady internetového připojení Kandidáta), hradí sám Kandidát.

7.2  Obchodní Partneři se zavazují hradit společnosti Executive Job cenu za využívání jednotlivých funkcionalit a služeb Platformy prostřednictvím zakoupených kreditů Platformy dle specifikace uvedené v platném Ceníku (dále jen Kredity). Svou registrací Obchodní Partner potvrzuje, že se seznámil s Ceníkem i cenou za Kredity.  Nové Kredity budou připsány Obchodnímu Partnerovi bez zbytečného odkladu po jejich objednání.

7.3   Měsíční Členské poplatky Kandidátů a platba za Kredity Obchodních Partnerů budou hrazeny Uživateli na základě řádných daňových dokladů vystavených společností Executive Job Uživatelům prostřednictvím Platformy se splatností 14 dní ode dne vystavení příslušného daňového dokladu, a to (i) bankovním převodem na účet společnosti  Executive Job, nebo (ii) prostřednictvím platební brány GoPay v rámci Platformy.

7.4  Veškeré zpětné platby ze strany společnosti Executive Job Uživatelům budou probíhat dle platební metody zvolené Uživatelem k provedení platby dle předešlého bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.5  Za účelem zajištění bezpečnosti při platbě platebními kartami bude společnost Executive Job využívat pouze platební bránu s protokolem 3-D secure.

7.6  V případě neuhrazení Členského poplatku či ceny za Kredity si společnost Executive Job si vyhrazuje právo zablokovat účet Uživatele v rámci Platformy. Blokací profilu však nedochází k zániku smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Executive Job.

8   Obsah Platformy a práva duševního vlastnictví

8.1  Uživatel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění a licencí k užití veškerých autorských děl a dalších výtvorů duševního vlastnictví obsažených v materiálech či tvořící materiály, které Uživatel poskytne společnosti Executive Job pro účely užití v rámci Platformy, včetně fotografií, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam (dále jen Materiály Uživatele).  Je-li či ukáže-li se prohlášení Uživatele v tomto bodě Všeobecných obchodních podmínek nepravdivým či nepřesným, zavazuje se Uživatel nahradit společnosti Executive Job veškeré škody vzniklé společnosti Executive Job v důsledku nepravdivého či nepřesného prohlášení Uživatele, včetně škod v důsledku nároků třetích stran ve vztahu k Materiálům Uživatele.

8.2  Poskytnutím Materiálů Uživatele společnosti Executive Job uděluje Uživatel společnosti Executive Job oprávnění a licenci k užití Materiálů Uživatele v rámci Platformy k účelu vymezeném v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to po dobu trvání smluvní vztahu mezi Uživatelem a společností Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8.3  Společnost Executive Job neodpovídá za porušení autorských práv a práv duševního vlastnictví k Materiálům Uživatele ze strany Uživatele ani za porušení v důsledku zveřejnění či použití Materiálů Uživatele společností Executive Job v rámci Platformy.

8.4  Společnost Executive Job si vyhrazuje právo na stylistické úpravy Materiálů Uživatele.

8.5   Společnost Executive Job je oprávněna odmítnout použít v rámci Platformy takové Materiály Uživatele, které jsou dle uvážení společnosti Executive Job v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo které poškozují oprávněné zájmy třetích osob či společnosti Executive Job. Dospěje-li společnost Executive Job k závěru, že je Profil či Pozice v rámci Platformy v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo že poškozuje oprávněné zájmy třetích osob či společnosti Executive Job, je oprávněna takový Profil či Pozici odstranit z Platformy bez náhrady.

8.6  Uživatel je oprávněn užívat Platformu nebo její části pouze pro osobní potřebu (v případě Kandidáta) a pro interní účely (v případě Obchodního Partnera) a v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

8.7  Je zakázáno předávat přístupové údaje k Platformě dalším osobám. Rovněž je zakázáno užívat Platformu a jakékoli její části formou šíření a kopírování či dalším technickým zpracováním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Executive Job. Jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Platformy (vyjma Profilů a Pozic) ze strany Uživatele bez předchozího písemného souhlasu společnosti Executive Job jsou zakázány.

8.8  Informace obsažené v rámci Platformy může Uživatel stáhnout či uložit si pouze pro osobní potřebu (v případě Kandidáta) a pro interní účely (v případě Obchodního Partnera), přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jsou zakázány jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Executive Job.

8.9  Obchodní partner se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládají příslušné právní předpisy, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), ve vztahu k osobním údajům Kandidátům, které mu Kandidáti poskytnout v rámci Platformy. V případě porušení této povinnosti se Obchodní Partner zavazuje nahradit společnosti Executive Job veškeré škody vzniklé společnosti Executive Job v důsledku porušení povinnosti Obchodního Partnera, včetně škod vzniklých v důsledku uplatněných nároků Kandidátů.

8.10  Uživatelé berou na vědomí, že Platforma představuje chráněné duševní vlastnictví společnosti Executive Job.

9   Záruka a omezení odpovědnosti společnosti Executive Job

9.1  Společnost Executive Job neodpovídá za obsahovou část zveřejněných Pozic, za jejich jazykovou správnost a ani za jejich přesnost. Společnost Executive Job dále neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů poskytnutých Kandidáty v rámci Profilu.

9.2  Společnost Executive Job neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené Obchodnímu Partnerovi v důsledku užití informací poskytnutých Kandidáty, ať již v rámci Profilu či jinak, a ani za jakékoli přímě či nepřímé škody způsobené Kandidátovi v důsledku užití informací poskytnutých Obchodními Partnery, ať již v rámci Pozice či jinak. 

9.3  Společnost Executive Job neodpovídá Uživatelům za správnost a úplnost informací umístěných v rámci Platformy Uživateli a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací k příslušnému účelu.

9.4   Společnost Executive Job negarantuje Kandidátovi nalezení vhodné manažerské pozice a ani uzavření pracovního poměru týkajícího se příslušné manažerské pozice. Společnost Executive Job negarantuje Obchodnímu Partnerovi nalezení vhodného kandidáta na obsazení nabízené manažerské pozice, uzavření pracovní smlouvy s Kandidátem a ani jeho setrvání v pracovním poměru, je-li pracovní smlouva s Kandidátem uzavřena.

9.5  S ohledem na charakter a povahu služeb v online prostředí společnost Executive Job neposkytuje Uživatelům jakoukoli záruku týkající se:

(a) trvalé a nepřerušené dostupnosti Platformy 24 hodin denně po 7 dní v týdnu;

(b) plné funkčnosti Platformy po celou dobu jejího užívání Uživateli; a

(c) bezchybnosti Platformy a jednotlivých jejích funkcionalit.

9.6  Odpovědnost společnosti Executive Job za škodu způsobenou Obchodnímu Partnerovi porušením povinností společnosti Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (včetně škody způsobené technickým a softwarovým zařízením Platformy a včetně ztráty či poškození Materiálů Uživatele) je omezena na částku uhrazenou Obchodním Partnerem společnosti Executive Job v daném kalendářním měsíci, ve kterém došlo ke škodě. Společnost Executive Job není povinna nahradit Obchodnímu Partnerovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době vstoupení do smluvního vztahu dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tímto dochází k smluvnímu omezení rozsahu náhrady škody ve smyslu ustanovení § 2952 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník).

9.7  Odpovědnost společnosti Executive Job za škodu způsobenou Kandidátovi porušením povinností společnosti Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.8  Aby mohli Uživatelé využívat funkcionalit a služeb Platformy v plném rozsahu, musí Uživatelé používat nejnovější technologie (prohlížeče), resp. musí umožnit použití těchto technologií na svých zařízeních (např. aktivovat Java Skript, cookies). Užívá-li Uživatel starší nebo málo rozšířené technologie, může se stát, že bude moci využívat Platformu pouze v omezeném rozsahu.

10   Ochrana osobních údajů Uživatelů

10.1  Přehled hlavních aspektů souvisejících s ochranou osobních údajů Uživatelů, včetně informací, jak jsou osobní údaje Uživatelů společností Executive Job zpracovávány, jak jsou používány, jak jsou chráněny a rovněž jaká jsou práva Uživatelů vyplývající příslušných právních předpisů, zejména pak z GDPR, je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Executive Job, které jsou dostupné v rámci Platformy.

11   Zákaznická podpora společnosti Executive Job

11.1  Uživatelé mohou komunikovat veškeré podněty, připomínky či reklamace týkající se funkcionalit Platformy společnosti Executive Job prostřednictvím e-mailu, telefonu či chatu v rámci Platformy.

11.2  V návaznosti na zvolený způsob komunikace budou reklamace Uživatelů týkající se funkcionalit Platformy řešeny společností Executive Job bez zbytečného dokladu.

11.3  Komunikace prostřednictvím telefonu či chatu je Uživatelům k dispozici v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00. 

12   Ukončení smluvní vztahu

12.1  Není-li uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách jinak, smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Executive Job trvá na dobu neurčitou a skončí na základě vzájemné dohody nebo výpovědí kterékoli ze stran bez nutnosti uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 kalendářních ke konci příslušného kalendářního měsíce.  Výslovně se sjednává, že výpověď může být stranami učiněna i formou e-mailu. Posledním dnem výpovědní doby dojde ke zrušení registrace Uživatele v rámci Platformy.

12.2  Každá strana je oprávněna ukončit smluvní vztah  s druhou stranou rovněž výpovědí s účinností ke dni doručení výpovědi druhé straně v případě, že druhá strana poruší některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a nezjedná nápravu, přestože k tomu bude vyzvána. Výslovně se sjednává, že výpověď i výzvy dle tohoto bodu Všeobecných obchodních podmínek mohou být učiněny i formou e-mailu.

12.3  Nedohodnou-li se společnost Executive Job a Obchodní Partner jinak, zakoupené Kredity se při ukončení smluvního vztahu mezi společností Executive Job a Obchodním Partnerem nevracejí.

12.4  V případě ukončení smluvního vztahu mezi Kandidátem a společností Executive Job výpovědí z důvodů na straně Kandidáta vrací společnost Executive Job Kandidátovi uhrazené Členské poplatky za doposud nezapočaté měsíce.  Dojde-li k ukončení smluvního vztahu Kandidáta a společnosti Executive Job výpovědí z důvodů na straně společnosti Executive Job (včetně případů neakceptace změny Ceníku či nových Všeobecných obchodních podmínek), vrací společnost Executive Job Kandidátovi poměrnou část uhrazeného Členského poplatku za příslušný měsíc a uhrazené Členské poplatky za doposud nezapočaté měsíce. 

13   Odstoupení Kandidáta

13.1  Kandidát jako spotřebitel má právo odstoupit od smluvního vztahu se společností Executive Job do 14 dnů od uzavření smluvního vztahu se společností Executive Job prostřednictvím níže uvedeného formuláře, za předpokladu, že během těchto 14 dnů nedošlo k žádné interakci mezi Kandidátem a jakýmkoli Obchodním Partnerem v rámci Platformy.  Společnost Executive Job v takovém případě vrátí Kandidátovi poměrnou část uhrazeného Členského poplatku za příslušný měsíc a uhrazené Členské poplatky za doposud nezapočaté měsíce, a to do 14 dnů od doručení odstoupení stejnou platební metodou, kterou Kandidát uhradil Členské poplatky, neurčí-li Kandidát jinak. Pokud však již došlo k interakci mezi Kandidátem a Obchodním Partnerem, a to i ze strany Obchodního Partnera, Kandidát nemůže od smluvního vztahu se společností Executive Job odstoupit.  

13.2  Pro účely odstoupení může Kandidát využít následující formulář:

Executive Job s.r.o.

Košická 1551/2

Vršovice

101 00 Praha 10

IČ: 05127793

 

V..........................dne……….2018

Oznámení o odstoupení od smluvního vztahu

 

Vážení,

 

dne ……… jsem se řádně zaregistroval(a) do platformy Executive Job a vstoupil(a) jsem tak do smluvního vztahu se společností Executive Job s.r.o.

Tímto oznamuji, že od výše uvedeného smluvního vztahu odstupuji ve lhůtě 14 dní od řádné registrace.

        -----(podpis u písemného odstoupení)------

       

        Moje jméno a příjmení

        Moje adresa

 

13.3  Odstoupení může zaslat Kandidát společnosti Executive Job doporučenou poštou do sídla společnosti Executive Job dle bodu 1.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek či formou e-mailu na adresu: info@executivejob.cz.

14   Závěrečná ustanovení

14.1  Otázky neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními Občanského zákoníku.

14.2  Uplatnění obchodních podmínek Obchodního Partnera na vztah mezi společností Executive Job a Obchodním Parterem se tímto vylučuje.

14.3  Jakékoli spory mezi společností Executive Job a Uživatelem vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek či v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými českými soudy.

14.4  Kandidát jako spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z těchto Všeobecných obchodních podmínek či v souvislosti s nimi. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se společností Executive Job vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Executive Job poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.5  Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a údajích, které se dozví v přímé i nepřímé souvislosti se smluvním vztahem se společností Executive Job dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a které nejsou veřejně dostupné a známé.

14.6  Společnost Executive Job je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky a Ceník kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Ceníku bude vždy zveřejněno v rámci Platformy, tak aby měl Uživatel objektivní možnost seznámit se s nimi. Bude-li Uživatel s aktualizovanými Všeobecnými obchodními podmínkami či aktualizovaným zněním Ceníku nesouhlasit, je oprávněn ukončit smluvní vztah se společností Executive Job výpovědí s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů doručenou společnosti Executive Job, a to i emailovou formou, nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich zveřejnění v rámci Platformy. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových Všeobecných obchodních podmínek či nového Ceníku.  Pokračuje-li Uživatel s užíváním Platformy i po uplynutí výše uvedených 10 kalendářních dnů, považují se tyto za akceptované Uživatelem. 

Účinnost poslední aktualizace: 21. května 2018